پیرایشگر موهای زائد با موم

قیمت: 420,000 تومان

مهارت هاي اموزشي 
به کارگیری ضوابط ایمنی، بهداشت فردی و آلودگی زدایی محیط کار و ابزار
مشاوره و پذیرش مشتری
آنالیز ساختمان پوست
آنالیز ساختمان مو
ساخت موم گیاهی و سنتی و روش های استفاده از موم
پیرایش موهای زاید با موم
مراقبت از پوست بعد از مو زدایی